Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
plantaverde.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep plantaverde.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep plantaverde.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu plantaverde.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej plantaverde.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej plantaverde.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KALKULATOR PRZELICZENIOWY – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
 4. KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Treść Cyfrowa albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działająca pod adresem plantaverde.pl.
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – firma „Planta Verde Kamilla Kocjan, ul. Szalay-Groele 18, 39-200 Dębica, NIP: 8722420750
 12. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 13. TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Sklep plantaverde.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Produktów na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu przedstawia wartość netto lub brutto i podana jest w złotych polskich (PLN).
 5. Cena Produktu może ulec zmianie w szczególności w wyniku indywidualnie ustalonych warunków między Sprzedawcą, a Klientem.
 6. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep plantaverde.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku do rejestracji Konta w Sklepu.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepu przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Składając zamówienie klient zgadza się na postanowienia i zapisy niniejszego regulaminu.
§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. niniejszy Regulamin.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży może zostać potwierdzona dowodem zakupu w postaci faktury VAT.
§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (tpay.com).
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Produkt zostanie wysłany do klienta dopiero po jego opłaceniu.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
§6 TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Czas kompletowania Treści Cyfrowych wynosi 7 dni roboczych lub jest indywidualnie ustalany z Klientem. Do czasu kompletowania nie wlicza się okresu, w którym dokonywane są korekty lub zmiany w Produkcie stanowiącym Treści Cyfrowe.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty stanowiące Treści Cyfrowe są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta lub udostępniane w ustalony z Klientem sposób.
 3. Produkty stanowiące usługi są świadczone na warunkach podanych w ich opisie i cenniku. Przeniesienie praw autorskich do strony internetowej wykonanej w ramach zakupionej w Sklepie usługi, wymaga podpisania odrębnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7 REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@plantaverde.pl
 2. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 4. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana za pośrednictwem wiadomości e-mail.
§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem plantaverde.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością sprzedawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony plantaverde.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony plantaverde.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem plantaverde.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem plantaverde.pl użyte są w celach informacyjnych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.